سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری

دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری shia muslim monjimouood

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

جلسه اول - 1389/08/17

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 356 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 356 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 356 مگابایت / لینک کمکی

************************************** 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی


جلسه دوم - 1389/08/18

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 369 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 369 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 369 مگابایت / لینک کمکی

**************************************

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی


جلسه سوم - 1389/08/19

 فایل تصویری:

لینک مستقیم / 367 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 367 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 367 مگابایت / لینک کمکی

**************************************

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی


جلسه چهارم - 1389/08/20

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 509 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 509 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 509 مگابایت / لینک کمکی

********************************************

 فایل صوتی:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی
© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By monjimouood